POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia wszelkich usług przez firmę "NSF.pl Usługi Informatyczne" na rzecz usługobiorców, w zamian za uiszczaną przez nich opłatę. Dokonanie zamówienia w firmie "NSF.pl Usługi Informatyczne" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek roszczenia wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie, o czym zobowiązuje się poinformować swoich klientów drogą elektroniczną.

PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie usługi świadczone przez firmę "NSF.pl Usługi Informatyczne" są wykonywane po wniesieniu odpowiedniej opłaty, zgodnej z cennikiem zawartym na stronie internetowej bądź indywidualnymi ustaleniami.
 2. Płatności dokonywane na rzecz firmy "NSF.pl Usługi Informatyczne" należy uiszczać przelewem na konto bankowe.
 3. Usługi opłacone przelewem na konto bankowe będę uruchamiane w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu lub otrzymania potwierdzenia zapłaty.
 4. Każdy klient przed końcem okresu rozliczeniowego zostanie poinformowany drogą elektroniczną o możliwości przedłużenia świadczenia usług oraz aktualnej cenie usługi. W razie nieotrzymania opisanej płatności, usługi świadczone na rzecz klienta zostaną wstrzymane po 7 dniach od końca okresu świadczenia usług. Po kolejnych 7 dniach świadczenie usług zostanie całkowicie zaniechane, łącznie z wykasowaniem wszelkich danych klienta. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" nie odpowiada za brak informacji o konieczności wniesienia opłaty oraz opóźnienia w płatnościach powstałe z winy osób trzecich (operatorów telekomunikacyjnych, banków, urzędów pocztowych itp.).
 5. Opłaty abonamentowe za usługi hostingowe dotyczą jedynie dzierżawy zasobów serwera.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" nie wnika oraz nie kontroluje informacji przesyłanych przez klientów w ramach korzystania z usług. Nie udostępnia także osobom trzecim danych osobowych klientów. Odstępstwem od powyższych reguł jest wyraźne żądanie udostępnienie wszelkich danych organom państwowym uprawnionym do tego typu działań.
 2. Klient, wraz z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez firmę "NSF.pl Usługi Informatyczne" celem świadczenia usług na rzecz klienta.

ZOBOWIĄZANIA "NSF.pl Usługi Informatyczne"

 1. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz klientów, zastrzegając sobie prawo do krótkich przerw technicznych dla potrzeb konserwacyjnych lub sytuacji nieprzewidzianych, jak: klęski żywiołowe, awarie powstałe z winy operatorów telekomunikacyjnych lub innych podmiotów współpracujących.
 2. W razie konieczności wprowadzenia dłuższej przerwy technicznej firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zobowiązuje się poinformować klientów drogą elektroniczną.
 3. W przypadku powstania przerwy w świadczeniu usług dłuższej niż 24 godziny, firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zobowiązuje się wydłużyć okres abonamentowy o tydzień za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny.
 4. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty klientów powstałe w wyniku:
  • zerwania połączenia z przyczyn niezależnych od firmy "NSF.pl Usługi Informatyczne"
  • klęsk żywiołowych, wojen i kataklizmów
  • działań spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub ingerencją osób trzecich
  • niewiedzy użytkowników lub nieprawidłowego użytkowania konta
  • braku otrzymania informacji drogą elektroniczną
 5. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały i treści znajdujące się na koncie klienta oraz wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. Jednocześnie informuje, że wszelkie odnalezione przypadki złamania postanowień niniejszego regulaminu będę prowadziły do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji.

ZOBOWIĄZANIA KLIENTÓW

 1. Każdy klient, bez względu na narodowość, zobowiązany jest do przestrzegania polskiego prawa.
 2. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zastrzega sobie prawo do blokady lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług łącznie z usunięciem danych klienta bez zwrotu wpłaconej należności w przypadku gdy:
  • klient nie dokonał opłaty abonamentowej lub złamane zostało którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu
  • na koncie klienta odnalezione zostaną materiały sprzeczne z polskim lub międzynarodowym prawem lub też treści rasistowskie, faszystowskie, wzywające do przemocy lub nienawiści na tle religijnym, wyznaniowym, seksualnym
  • klient działa na szkodę innych klientów lub użytkowników
  • klient propaguje jakiekolwiek formy spamu
 3. Klient nie ma prawa do odstępowania na rzecz osób trzecich części lub całości zasobów posiadanych w ramach usługi, bez wiedzy i zgody firmy "NSF.pl Usługi Informatyczne".

OGRANICZENIA

 1. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zabrania klientom posiadania w ramach dzierżawionych zasobów materiałów:
  • sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem
  • zawierających treści rasistowskie, faszystowski, nawołujące do przemocy lub nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub seksualnym a także treści powszechnie uznawanych za naganne moralnie
  • o tematyce erotycznej bez wcześniejszego uzgodnienia
 2. Prawo do korzystania i uruchamiania wszelkiego oprogramowania w ramach świadczonych usług przysługuje jedynie ich właścicielowi.
 3. W sytuacjach, w których działanie klienta powodują nadmierne użycie zasobów serwera (poprzez uruchamianie programów lub skryptów) lub inne utrudnienia mające wpływ na pogorszenie jakości świadczonych usług na rzecz innych klientów, firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń lub zobligowania klienta do zaprzestania tychże działań. O zaistnieniu takiej sytuacji klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez firmę "NSF.pl Usługi Informatyczne" na prośbę klienta, firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" nie jest zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek wniesionych opłat.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy ze strony firmy "NSF.pl Usługi Informatyczne", klient jest zobowiązany do otrzymania zwrotu niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
 3. W przypadku braku otrzymania opłaty za kolejny okres abonamentowy do 7 dni po wygaśnięciu bieżącego okresu abonamentowego firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zastrzega sobie prawo do blokady wszelkich świadczonych usług bez poinformowania klienta o tym fakcie.
 4. W przypadku braku otrzymania opłaty za kolejny okres abonamentowy do 14 dni po wygaśnięciu bieżącego okresu abonamentowego firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zastrzega sobie prawo do zaprzestania wszelkich świadczonych usług wraz z usunięciem wszelkich danych klienta bez poinformowania klienta o tym fakcie.

FAKTURY VAT

 1. Zgodnie z paragrafem 37 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami) i w związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia:
  • każdy klient firmy "NSF.pl Usługi Informatyczne" uprawniony jest do otrzymania faktury VAT, niezależnie od tego czy jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT
  • podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT może być na fakturze wystawionej klientowi zastąpiony danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby
 2. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT do 14 dni po zaksięgowaniu wniesionej opłaty. Faktura VAT zostanie przesłana pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej na adres wskazany przez klienta.